Matkabussi Renditingimused

WINDY VAN RENDILEPING

ÜLDINE 

Käesoleva lepingu allkirjastamisega kinnitab rentnik, et on täielikult aru saanud, mõistnud ja nõustub alltoodud tingimustega. Rentnik annab ESK Surf OÜ-le (ärinimi WINDY VAN) õiguse töödelda ja säilitada isikuandmeid, mis on vajalikud lepingu täitmiseks. Rentnik nõustub maksma lepingujärgsed tasud, lisatasud või leppetrahvid ning annab ESK Surf OÜ-le volituse nende debiteerimiseks rentniku poolt esitatud krediit- või deebetkaardilt.

VAJALIKUD DOKUMENDID 

Rentnik esitab kehtiva juhiloa, isikut tõendava dokumendi ja vajaliku tagatisraha. Ainult rentnik on volitatud sõidukit juhtima. Käesolev rendileping on volikiri sõiduki juhtimiseks. Täiendavaid juhte on võimalik lisatasu eest lisada. Juhid peavad olema vähemalt 21 aastased ja nende juhiluba peab olema kehtinud vähemalt kaks aastat.

MAKSETINGIMUSED

Renditasu (koos lisadega) makstakse enne rendiperioodi algust täies ulatuses. Sõiduki tagastamisel rendiperioodi lõpus arvutatakse perioodi lõppsaldo, võttes arvesse tegeliku rendi kestvus ja võimalikud lisatasud.

Sõiduki broneerimistasu ja tagatisraha maksmiseks sobivad deebet- ja krediitkaardid või pangaülekanne. Eelneval etteteatamisel võtame vastu ka sularaha.

Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel ei tagastata renditasu kasutamata jäänud rendiperioodi eest, v.a juhul kui selles on eraldi kokku lepitud.

Tähtaegselt tasumata jäänud maksetelt arvestatakse viivist 0,5% päevas.

TAGATISRAHA

Enne rendiperioodi algust tuleb tasuda 500 eurot tagatisraha, mida kasutatakse võimalike kahjude või trahvide maksmiseks või kolmandate isikute nõuete rahuldamiseks. Tagatisraha tagastatakse 3 tööpäeva jooksul peale sõiduki tagastamist ja selle seisundi ülevaatust rentija poolt.

RENDIPERIOOD

Päev = 12:00 - 09:00

Nädal = 7 days

Kuu = 30 days

SÕIDUKI KÄTTESAAMINE JA TAGASTAMINE

Sõiduk antakse rentijale täis paagiga, puhtana ja heas tehnilises seisukorras. Tagastamisel eeldatakse sõidukit tagasi samasuguses seisukorras. Tangituna ja puhtana.

LÄBISÕIDUPIIRANG

Renditasu sisaldab rentniku poolt valitud läbisõitu. Tavaline läbisõidu piirang on 300 km päevas, kuid mitte rohkem kui 2000 km kuus. Läbisõidu piirangu ületamisel tuleb tasuda lisatasu 50 senti kilomeetri kohta.

SÕIDUKI KASUTAMINE

Palun sõida vastutustundlikult ja hoia sõiduk puhas!

Rentnik vastutab kõigi teemaksude, parkimistasude ja muude võimalike kulude tasumise eest, mis võivad kohalduda sõiduki kasutamisel. Rentnik kasutab sõidukit heas usus ja tagastab selle samas seisukorras nagu see oli rendiperioodi alguses.

Sõiduki võib tagastada ka lõpuni tankimata kütusepaagiga. Sellisel juhul lisandub tankimise tasu 50 eurot, millele lisandub kütuse hind.

Sõiduk peab tagastamisel olema mõistlikult puhas. Rentnik käib enne sõiduki tagastamist auto pesulas! Suurem mustus tuleb rentnikul endal puhastada.

Palun järgi liikluseeskirju, häid liiklemise tavasid ja kehtivat seadusandlust. Suitsetamine või alkoholi ja uimastite tarbimine sõidukis ei ole lubatud.

Sõidukiga ei ole lubatud sõita Eestist väljaspool, v.a juhul, kui selles on eraldi kirjalikult ESK Surf OÜ-ga kokku lepitud.

Sõidukiga on keelatud liigelda mitteametlikel teedel või pinnasel, mis võib kahjustada sõiduki rattaid, vedrustust või keredetaile.

Sõidukiga on keelatud sõita võidusõidurajal või osaleda ükskõik millisel võidusõidul. Sõidukit ei tohi kasutada sõiduõppeks, tasuliseks reisijateveoks, ohtlike kaupade või kariloomade transpordiks. Sõidukit ei tohi pesta harjadega pesulas või väga võimsa veejoa all. See võib kahjustada värvi või lisaseadmeid.

Sõiduk on varustatud asukoha jälgimise seadmega, mis salvestab sõiduki kiirust ja asukohta. Informatsioon on saadaval tagasiulatuvalt võimalike trahvide ja kolmandate isikute nõuete lahendamisel.

LEPPETRAHVID JA LISATASUD

Renditasu sisaldab kokkulepitud läbisõidupiirangut, regulaarset sõiduki hooldust, kohustuslikku liikluskindlustust ja 24 tundi autoabi. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse rentnikule üle täis paagiga ja tuleb selliselt ka tagastada.

Rentnik vastutab täies ulatuses kahju hüvitamise eest, mis on tekkinud sõiduki hooletu, tähelepanematu või agressiivse kasutamise tõttu. Näiteks ebaõige kütuse kasutamine, liikluseeskirjade eiramine, sõiduki kahjustamine parkides, läbipõletatud sidur, käsipiduri ebaõige kasutamine jne.

Sõiduki varguse korral või üle katuse rullumisel (kui sõiduk ei ole taastatav) kohaldub leppetrahv 6000 eurot (Light, Forest) või 10000 eurot (Wave, Storm) ilma eranditeta ja olenemata, millise kindlustuspaketi rentnik on valinud.

Rentnik maksab omavastutuse iga kindlustusjuhtumi kohta. Mitme kindlustusjuhtumi korral käsitletakse neid eraldi sündmustena. Sõiduki võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud. Nende kaotuse korral kannab rentnik asendamisega seotud kulud.

Lubatud sõidukiiruse ületamisel rohkem kui 40 km/h kohaldub leppetrahv 100 eurot, millele lisandub 10 eurot iga eelnimetatud väärtust ületava km/h kohta. Kiirus tuvastatakse sõiduki asukoha ja kiiruse jälgimise seadmega ja on eraldiseisev võimalikust politsei poolt läbiviidavast menetlusest. Asustatud piirkondades ja nende läheduses on leppetrahvi määr kahekordne.

Juhul, kui sõidukit on vaja põhjalikult puhastada, lisandub 25 eurot puhastustasu. Keemilise puhastuse vajaduse korral lisandub 100 eurot puhastustasu. Kui sõiduk vajab põhjalikku välipesu, rakendub 25€ puhastustasu. 

Sõiduki lisaseadmete või muu varustuse kahjustamise korral lisandub leppetrahv 50 eurot, millele lisandub kadunud või kahjustatud seadmete asendamise maksumus.

Sõiduki dokumentide kaotamise korral lisandub leppetrahv 50 eurot, millel lisandub dokumentide asendmise maksumus.

Sõiduki võtmete kaotuse korral lisandub leppetrahv 50 eurot, millele lisandub võtmete asendamise maksumus.

Sõiduki juhtimisel isiku poolt, kes ei ole lepingus juhina kokku lepitud, lisandub leppetrahv 500 eurot.

Sõidukis suitsetamise korral lisandub leppetrahv 300 eurot, millele lisandub sõiduki sisustuse süvapuhastuse maksumus.

Sõiduki hilinenult hilinemise lisandub kolmekordne standardtasu ületatud aja eest, v.a juhul, kui on kokku lepitud teisiti. Juhul, kui sõiduki hilinenult tagastamine põhjustab järgmise broneeritud rendilepingu tühistamise, katab rentnik sellega seotud kukud, v.a juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

Hooletu, tähelepanematu, agressiivne või vastupidiselt sõiduki tootja juhistele sõiduki kasutamise tõttu tekkinud kahju korral lisandub leppetrahv 1000 eurot, millele lisandub sõiduki eelnenud seisukorra taastamise maksumus.

KOLMANDATE ISIKUTE NÕUDED

Kõik kahjud või saadud trahvid (nt trahvid kiiruse ületamise või valesti parkimise eest) kuuluvad tasumisele rentniku poolt. Nendele lisandub leppetrahv 50 eurot.

Käesoleva rendilepingu allkirjastamisega annab rentnik ESK Surf OÜ-le õiguse peale rendiperioodi lõppu kõikide lisatasude või trahvide debiteerimiseks rentniku poolt esitatud deebet- või krediitkaardilt või tagatisrahast.

ETTENÄGEMATUD ASJAOLUD

Ettenägematute asjaolde tõttu (nt avarii, vargus jne) võib juhtuda, et broneeritud sõidukit ei ole võimalik rentnikule üle anda. ESK Surf OÜ ei võta vastutust võimalike kaasnevate kahjude eest juhul, kui sündmus ei ole meie kontrolli all ega hüvita rentnikule reisiplaanide muudatuste tõttu tekkinud kulusid. Me teeme endast kõik võimaliku, et võimalusel tagada rentnikule samade omadustega asendussõiduk. 

ESK Surf OÜ-l on õigus eelneva etteteatamiseta muuta hindu ja renditingimusi.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kõik klientide kohta ESK Surf OÜ poolt kogutud teave on konfidentsiaalne ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a seaduses sätestatud juhul. Suhtlus kliendi, pankade või kaardimaksesüsteemiga ob krüpteeritud. ESK Surf OÜ-l ei ole ligipääsu klientide pangasaladusele. ESK Surf OÜ-le avaldatud isikuandmeid töödeldakse vastavuses Eesti seadusandlusele. Isikuandmeid kogutakse üksnes teenuse osutamise ja statistika eesmärgil, samuti pakkumiste tegemiseks ja tagasiside küsimiseks. Isikuandmete töötleja on ESK Surf OÜ. Me võime kasutada allhanget isikuandmete töötlemiseks, kuid sellisel juhul sõlmitakse selle kohta eraldi leping, millega allhankija kohustub hoidma andmeid konfidentsiaalsena.

KINDLUSTUS

Renditasu sisaldab kohustuslikku liikluskindlustust. See katab kahjud, mis võivad tekkida teistele sõidukitele. Osas, mida kohustuslik liikluskindlustus ei kata, vastutab kaasnevate kahjude hüvitamise eest rentnik. Meelerahu huvides soovitame valida allpool toodud täiendava kindlustuse vastavalt soovitud kindlustuskaitse ulatusele.

Täiendavad kindlustused:

1. TÄISKINDLUSTUS on parim viis kaitsta ennast ootamatuste vastu sõidukit rentides. Täiskindlustus pakub suuremat kaitset kui KEREDETAILIDE KINDLUSTUS ja seda koos vähendatud omavastutuse määraga. Täiskindlustus katab kõik kahjud, v.a üle katuse rullumine ja vargus. Täiskindlustus ei sisalda järgmist kaitset: isiklikud esemed, kaotatud võtmed, lisad, nt kaasaskantav kõlar, matkatarbed, katuseraamid vms.

Omavastutus õnnetuse korral:

Windy Light - 600€

Windy Wave/Windy Storm - 800€

2. KEREDETAILIDE KINDLUSTUS sisaldab järgmist kaitset: uksed, kapott, tagaluuk, küljepaneelid, küljepeeglite korpused.

Keredetailide kindlustus ei sisalda järgmist kaitset: akna- ja peegliklaasid, veljed ja rehvid, vedrustus, mootor, salong, tühjenenud aku, isiklikud esemed, kaotatud võtmed, lisad, nt kaasaskantav kõlar, matkatarbed, katuseraamid vms, puksiiritasu.

Omavastutus õnnetuse korral:

Windy Light - 2000€

Windy Wave/Windy Storm - 2500€